Aan- en afmelden

Als je lid wilt worden dan moet je een ingevuld aanmeldingsformulier inleveren bij de ledenadministratie (leden@zeerobben.nl) van Zeerobben op de Galjoenweg 33, 8862 XX in Harlingen. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd! De belangrijkste reden daarvoor is dat de Zmvv Zeerobben in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of het aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk bij dhr. J. Aartsma (Galjoenweg 33 / 8862 XX / Harlingen) of per e-mail mogelijk bij de ledenadministratie (leden@zeerobben.nl).

Let op! Mede in verband met de afwikkeling van kledingzaken geldt met ingang van het seizoen 2015-2016 de volgende procedure bij afmelden:

1. Alvorens afmelding cq overschrijving te kunnen regelen checkt de ledenadministrateur of alle openstaande contributies en/of boete’s zijn betaald. Zolang dat niet het geval is, kan geen afmelding of overschrijving in gang gezet worden.

2. Tevens vindt er een check plaats op inlevering van alle in bruikleen gegeven kleding (zowel wedstrijdkleding als ook presentatiekleding). Deze dient te worden ingeleverd bij de leider of een vertegenwoordiger van de kledingcommissie. Daarna krijg je ook je borg retour.

3. Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, kan geen afmelding of overschrijving plaatsvinden en blijft men contributieplichtig.

4.wedstrijdkleding inleveren bij de leider van het team, presentatiekleding bij Johnny Gjaltema ((johnnygjaltema@gmail.com).