Contributie

Inleiding:

Leden zijn volgens onze statuten verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur.

Contributiebedragen seizoen 2016-2017

Geheel seizoen Kledingfonds Totaal
Senioren 170,00 20,00 190,00
O19-junioren 140,00 20,00 160,00
O17-junioren 120,00 20,00 140,00
O15-junioren 110,00 20,00 130,00
O13-pupillen 97,50 17,50 115,00
O11-pupillen 90,00 17,50 107,50
O9-pupillen 80,00 17,50 97,50
Waddenrobkes 70,00 17,50 87,50
Sen. 35+/45+ 95,00
G-voetbal 10,00
Niet spelende leden 26,00
Donateurs 20,00
Leden vriendenclub 50,00
Donateurs 65+ 10,00


Boetes:

De boete-inning voor gele en rode kaarten vindt plaats door middel van een factuur die per post wordt verstuurd. De factuur wordt verhoogd met €1,50 portokosten. Wanneer een speler een gele/rode kaart heeft ontvangen ontvangt hij of zij een brief van de KNVB waarin de speler op de hoogte wordt gesteld van de kaart en de hoogte van de boete. De wedstrijdsecretaris ontvangt dit bericht ook. De factuur van de boete moet binnen 30 dagen zijn overgemaakt. Na 30 dagen volgt een aanmaning, welke verhoogd zal worden met €3,50 administratiekosten. Indien dan nog niet betaald wordt kan er in overleg met de leider een sanctie worden toegepast.

Spelerspas:

Alle leden van 10 jaar of ouder die deelnemen aan wedstrijden in competitieverband, moeten in het bezit zijn van de KNVB spelerspas. Na inschrijving bij de vereniging wordt aan het lid een aanvraagformulier spelerspas uitgereikt en deze moet worden voorzien van een recente pasfoto en handtekening. (bij leden jonger dan 16 jaar een handtekening van ouder of voogd.) De prijs van de spelerspas bedraagt € 2,60 en moet contant bij aanvraag worden betaald. De spelerspas is voor de pupillen en junioren 4 jaar geldig en voor de senioren 10 jaar geldig.

Automatische incasso:

Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer. Alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de penningmeester kan hiervan worden afgeweken. De factuur wordt dan wel verhoogt met € 3,50 aan druk en portikosten.

Incassoprocedure:

De contributie wordt halfjaarlijks in de maanden maart en september automatisch geïncasseerd van het bij de vereniging bekend zijnde bankrekeningnummer. Bij een mislukte incasso ontvangt het lid een door de penningmeester verstuurde factuur verhoogt met € 3,50 aan druk, bank en portokosten. De betalingstermijn bedraagt vier weken.

Aanmaning:

Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen of straffe van een schorsing. De penningmeester geeft dit ook door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. De extra administratiekosten zijnde € 2,50 komen bij het openstaande bedrag en zal eveneens door het lid voldaan moeten worden.

Schorsing, royement en beroep:

Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangegeven veertien dagen, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De penningmeester geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd! De belangrijkste reden daarvoor is dat de Zmvv Zeerobben in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of het aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk bij dhr. J. Aartsma (Galjoenweg 33 / 8862 XX / Harlingen) of per e-mail mogelijk bij de ledenadministratie (leden@zeerobben.nl).

Kortingsregeling contributie voor gezinnen met 3 of meer spelende leden

 1. Voor wie?

Indien binnen een gezin 3 of meer leden spelend lid zijn bij z.m.v.v. Zeerobben kan er gebruik gemaakt worden van een kortingsregeling op de contributie. De kortingsregeling is in beginsel niet van toepassing op samengestelde gezinnen. Samengestelde gezinnen kunnen slechts in aanmerking komen voor de regeling indien de contributie van alle (samengestelde) gezinsleden wordt betaald vanaf één en dezelfde rekening. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de penningmeester/ledenadministratie.

De korting is van toepassing vanaf het 3e betalende lid. De korting wordt toegepast op de laagste contributie binnen het gezin.

 1. Welke voorwaarden zijn verbonden aan de kortingsregeling?
 • Alle gezinsleden zijn spelend lid.
 • Niet meetellend voor de regeling zijn:
  • Niet spelende leden
  • Donateurs
  • Leden vriendenclub
  • Donateurs 65+
 1. Hoe wordt de korting berekend?

De korting bedraagt voor het derde lid van het gezin 50% over het algemene deel van de contributie. Het algemene deel wordt berekend als: Totale jaarcontributie -/- bondsbijdrage (2016: € 13)-/- bijdrage kledingfonds.

De korting voor het 4e lid uit het gezin bedraagt 100% van het algemene deel van de contributie.

 1. Wanneer wordt de korting verleend?

De korting wordt direct verrekend middels een verlaging van de contributie per tijdvak.

 1. Ingangsdatum korting

Korting wordt verleend over het eerst volgende contributietijdvak na aanmelding van een gezin dat hiervoor in aanmerking wenst te komen. De kortingsregeling wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Hardheidsclausule

Leden/gezinnen die van mening zijn op basis van bijzondere omstandigheden aanspraak te mogen maken op de kortingsregeling dienen dit schriftelijk, voorzien van motivatie en uitleg, aan te vragen bij de penningmeester.

Roland Zijlstra

Penningmeester

Zmvv Zeerobben